By Max Sargent


De opiatencrisis vormt een aanzienlijke bedreiging voor de volksgezondheid. Dit geldt vooral in de Verenigde Staten, waar het effect van opiaten duidelijk zichtbaar is. Als gevolg zoeken veel mensen nu alternatieven om pijn te verlichten, en dan met name oplossingen die niet tot een verslaving of een fatale overdosis kunnen leiden.

Opium is een van de oudste drugs ter wereld, en ook de wietplant wordt al eeuwen gebruikt. Biedt laatstgenoemde misschien een antwoord op deze crisis? In dit artikel onderzoeken we of wiet pijnstillende eigenschappen heeft en wat de wetenschap hierover zegt. Kan de wietplant een alternatief voor opiaten bieden?

Wat zijn opiaten?

Opiaten vallen in een klasse geneesmiddelen die inwerken op de opiaatreceptoren in het centrale en perifere zenuwstelsel en het maagdarmkanaal. Ze hebben een lange en gevarieerde geschiedenis en worden al minstens 7000-8000 jaar door de mens gebruikt. Opiaten zorgen daarbij voor genot, pijnverlichting en visionaire ervaringen, maar kunnen helaas ook tot verslavingen en sterfte leiden.

Opiaten zijn afgeleid van opium, melksap afkomstig van de onrijpe zaaddozen van de papaverplant (Papaver somniferum). Door de eeuwen heen is opium in vele vormen verschenen. Denk aan rookbare opium, laudanum, heroïne, morfine, fentanyl en OxyContin.

Deze middelen blokkeren pijn en veroorzaken tegelijkertijd euforische gevoelens. Uiteraard maken deze kenmerken opiaten erg effectief als middel voor pijnstilling, maar ze verhogen ook de kans op misbruik. Als je opiaten gebruikt, ontwikkel je in rap tempo een tolerantie en verslaving. Mensen die opiaten krijgen voorgeschreven, grijpen dus soms al snel naar het middel om ontwenningsverschijnselen te verlichten.

Opiaten zijn dus erg gewild vanwege hun verslavende en euforische eigenschappen. Ze zijn daarbij ook gebruikt om volken te onderdrukken[1], terrorisme te financieren[2] en de schatkist van farmaceutische bedrijven[3] te spekken. En dat alles ten koste van de personen die ze gebruiken.

Wat zijn opiaten?

Wat is de opiatencrisis?

Opiaten richten momenteel in de VS de meeste schade aan. Het probleem is zelfs zo groot dat het de 'opiatencrisis' wordt genoemd. In 2017, het slechtste jaar tot nu, bedroeg het geschatte aantal sterfgevallen door een overdosis maar liefst 70.237. Van al deze doden werden er 47.600 direct toegeschreven aan opiaten; dat komt op 68% neer. Om dit in perspectief te plaatsen: in hetzelfde jaar stond het aantal **doden in de VS door conflicten en terrorisme op 9[4].

En het is waarschijnlijk nog veelzeggender dat 1,27 miljoen Amerikanen[5] momenteel medicijnen slikken om hun opiatenverslaving te behandelen.

Het verontrustende is dat de opiatencrisis veroorzaakt is door het overmatig voorschrijven van deze medicijnen bij pijn. Deze krachtige medicatie is ontwikkeld, gepromoot en zonder veel toezicht aan mensen voorgeschreven. Dit is enorm uit de hand gelopen, waarbij behandelingen, recreatief drugsgebruik en verslavingen met elkaar verweven zijn geraakt.

De verwoestende aard van opiaten is echter al lang bekend. De vraag is dus waarom ze in zulke groten getale worden voorgeschreven?

Hoe is de opiatencrisis ontstaan?

De Amerikaanse opiatencrisis kunnen we in drie belangrijke fases onderverdelen[6]:

Fase 1 — 1991 tot 2010

Farmaceutische bedrijven stimuleerden het voorschrijven van opiaten aan patiënten bij allerlei pijngerelateerde klachten. Hierbij presenteerden veel bedrijven onderzoeken waarin beweerd werd dat opiaten nauwelijks tot verslaving of overdosering leidden. Er is nog altijd discussie over of dit nu neerkomt op slecht uitgevoerd onderzoek of opzettelijk verkeerde info. Gezien de lange, beroemde geschiedenis van opiatenverslavingen, kunnen we hierover slechts speculeren.

Fase 2 — 2010 tot 2013

De populariteit van heroïne, het goedkoopste en gemakkelijkst verkrijgbare opiaat, steeg enorm. Ook het aantal doden nam toe; tussen 2010 en 2012 verdubbelde het aantal sterfgevallen. Hoe dat zit? Nou, 86% van de heroïnegebruikers beweerde dat ze waren begonnen met het gebruik van voorgeschreven opiaten, om vervolgens op heroïne over te stappen.

Fase 3 — 2013 tot heden

Synthetische opiaten, met name fentanyl, werden gemakkelijker verkrijgbaar. Hierdoor steeg het aantal sterfgevallen tot ongekende hoogte. In 2010 was 14% van de overdoses door opiaten te wijten aan fentanyl; in 2017 was dat 60%.

Toch is het te gemakkelijk om de schuld bij de farmaceutische industrie te leggen. Het **Institute of Medicine herkende namelijk[7] dat de stijging van opiatengebruik samenviel met een toename van pijn en de pijnperceptie onder het Amerikaanse volk. Ze noemden de volgende redenen:

 • Hogere verwachtingen van pijnstilling
 • Musculoskeletale aandoeningen door een vergrijzende bevolking
 • Obesitas
 • Meer overlevenden na verwondingen en kanker
 • Toenemende frequentie en complexiteit van operaties

Naar verluidt, hebben al deze factoren tot de hedendaagse crisis geleid.

Kan wiet opiaten vervangen?

Zijn er alternatieven? Als we ons alleen richten op de negatieve factoren, missen we het belangrijke punt dat behandeling van pijn in de moderne geneeskunde noodzakelijk is. Wanneer we pijnstillers zouden verbannen, zouden veel mensen een veel mindere kwaliteit van leven hebben.

De cannabisplant en haar cannabinoïden worden op dit moment volop onderzocht om uit te vinden of ze misschien pijnstillende eigenschappen hebben en zo ja, hoe effectief ze dan zijn. Het onderzoek is echter nog pril, dus we kunnen nog geen duidelijke conclusies trekken. Toch is er veel reden tot hoop.

Onderzoek naar het effect van wiet op pijn

Zo weten we al wel dat wiet, anders dan opiaten, niet giftig en niet verslavend (lichamelijk) is. Daarmee heeft het een veel beter veiligheidsprofiel[8]. Vergelijk de cijfers maar eens als het gaat om fatale overdoses in 2017:

47.600 door opiaten 0 door cannabisDat is een groot verschil.

Maar is de wietplant ook een serieus alternatief?

In onderzoek uit 2017[9] zocht men naar anekdotisch bewijs met betrekking tot wiet en pijn. In totaal ondervroeg men 2897 mensen. De onderzoekers ontdekten dat deze gebruikers een sterke mening over de plant hadden. Veel van hen stelden wiet gelijk aan opiaten, maar dan zonder de bijwerkingen en verslavende effecten, om nog maar te zwijgen over het gebrek aan ontwenningsverschijnselen. Bovendien beweerden veel wietgebruikers dat ze minder afhankelijk van opiaten waren geworden.

In 2017 werd ook een review[10] gepubliceerd over de vraag of cannabis iets kon betekenen bij pijn en of er wat dat betreft een verschil was tussen gegeten en geïnhaleerde wiet. De relatie tussen geïnhaleerde cannabis en niet-kankergerelateerde pijnbestrijding bleek sterk. Aan de andere kant toonden edibles een sterker verband met kankergerelateerde pijnbestrijding aan, terwijl ze op andere gebieden zwakker presteerden. De onderzoekers concludeerden dat er een noodzaak was voor meer onderzoek om meer inzicht in cannabis met betrekking tot pijn te krijgen.

Een andere review uit 2017[11] concludeerde hetzelfde. Men stelde dat bestaande klinische studies uitwijzen dat de wietplant een sterke relatie heeft met pijnbeheersing, maar dat de exacte mechanismen hierachter nog niet duidelijk zijn. Bovendien lijkt cannabis over het algemeen een goed veiligheidsprofiel te hebben, maar ook dat vereist nader onderzoek. Tot slot merkte men op dat wiet een rol lijkt te spelen bij het verminderen van de afhankelijkheid van opiaatgerelateerde pijnverlichting.

Maar wat kunnen we met deze onderzoeken? Bewijs, zowel anekdotisch als klinisch, suggereert dat wiet een relatie met pijnbeheersing heeft. Toch zijn er ook enkele onbeantwoorde vragen. Bijvoorbeeld: hoe heeft het precies invloed? Hoe kun je cannabis het beste toedienen en in welke hoeveelheid? En hoe zit het met de mogelijk negatieve bijwerkingen van THC? Pas als hier antwoord op is, is het mogelijk te bepalen hoe cannabis het best kan worden gebruikt om verlichting te bieden.

Kan wiet opiaten vervangen?

CBD en pijn

Het meeste onderzoek richt zich op de gehele wietplant. Toch zijn er ook steeds meer onderzoeken die naar geïsoleerde cannabidiol (CBD) kijken. De interesse in CBD komt vooral door het feit dat het geen psychoactieve eigenschappen heeft. Daarnaast heeft het nauwelijks bijwerkingen en beweert zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie dat het geen aanzienlijke bedreiging vormt voor de gezondheid, of potentieel biedt voor misbruik[12].

Een review uit 2020 onderzocht de relatie van CBD tot pijnbeheersing[13] om een basis voor verder onderzoek te leggen. De onderzoekers concluderen dat cannabidiol in dit opzicht effectief lijkt, maar dat veel onderzoek wordt belemmerd door de ongereguleerde aard van de markt en de slechte verkrijgbaarheid van CBD-isolaat van medische kwaliteit. Ze suggereren verder dat CBD veelbelovend is, maar ook dat de mechanismen hierachter nog niet goed worden begrepen en dat de ongereguleerde markt, vervalste producten en slechte praktijken risico's met zich meebrengen.

Desondanks is de populariteit van CBD de laatste jaren explosief gestegen. Bovendien is het inmiddels op veel plaatsen ter wereld legaal. Wetenschappers zullen daarom in de toekomst hopelijk minder problemen ervaren bij het uitvoeren van meer diepgaande onderzoeken.

Kun je wiet en opiaten combineren?

Hoe zit het eigenlijk met het gecombineerd gebruik van wiet en opiaten?

In onderzoek uit 2020 vergeleek men negen studies waaraan in totaal 7222 mensen deelnamen die cannabis en opiaten gebruikten[14]. Er werd een daling van 64-75% in het gebruik van opiaten waargenomen als er ook sprake was van wietgebruik. De onderzoekers vermeldden echter dat ze nog geen causale conclusies konden trekken. Toch is dit onderzoek een goed opstapje naar toekomstige, specifieke studies naar opiaten en wiet.

Interessant genoeg wordt niet alleen onderzocht of wiet iets kan betekenen bij pijn, maar ook of er een verband is tussen cannabis en verslavingen. Meer specifiek: of cannabis kan helpen om een verslaving te boven te komen. Opiaten behoren tot de verslavende stoffen die hierbij worden onderzocht, maar we wachten nog op de resultaten. Kan wiet misschien een manier zijn voor mensen om het gebruik van opiaten af te bouwen, terwijl ze tegelijkertijd pijnstilling nodig hebben?

Wiet, opiaten en pijn: wat brengt de toekomst?

Opiaten vormen nog altijd een aanzienlijke bedreiging voor de volksgezondheid, maar bieden ook verlichting van pijn. Het is in ieder geval duidelijk dat een alternatief gewenst is. Sommige gevallen van chronische pijn rechtvaardigen misschien het gebruik van verslavende opiaten, maar deze vlieger gaat niet altijd op. In veel gevallen bieden deze stoffen nauwelijks verlichting, en veroorzaken ze een langdurige, moeilijk te overwinnen, soms dodelijke verslaving.

Dus, kan de wietplant een rol spelen als het om pijnbeheersing gaat?

Het is momenteel niet duidelijk welke rol cannabis uiteindelijk kan spelen als het om pijn en opiaten gaat. Het toenemende bewijs maakt in ieder geval wel duidelijk dat zorgvuldig onderzoek nodig is om te ontdekken of wiet mensen met pijn kan helpen. Bovendien doet men ook meer onderzoek naar individuele cannabinoïden als CBD. Hopelijk zal dit uiteindelijk helpen de ingewikkeldere effecten van de plant te onthullen, wellicht ook op het gebied van pijnbeheersing.

Gelukkig verandert ook de wetgeving met betrekking tot wiet wereldwijd. Dit maakt het voor onderzoekers gemakkelijker om de mogelijke effecten ervan te onderzoeken, zonder door allerlei juridische hoepels te moeten springen.

Het lijkt erop dat we mettertijd (en hopelijk duurt dit niet al te lang) echt zullen weten wat cannabis precies voor mensen met pijn kan betekenen.

External Resources:
 1. Opium wars : the addiction of one empire and the corruption of another : Hanes, William Travis, 1954- : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive https://archive.org
 2. Afghanistan: what the conflict means for the global heroin trade https://theconversation.com
 3. Lawsuits Lay Bare Sackler Family’s Role in Opioid Crisis https://www.nytimes.com
 4. Deaths from conflict and terrorism - Our World in Data https://ourworldindata.org
 5. Opioid Crisis Statistics | HHS.gov https://www.hhs.gov
 6. Opioid Crisis: No Easy Fix to Its Social and Economic Determinants https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Relieving pain in america: a blueprint for transforming prevention, care, education, and research https://www.tandfonline.com
 8. DEFINE_ME https://www.jpain.org
 9. Cannabis as a Substitute for Opioid-Based Pain Medication: Patient Self-Report https://www.liebertpub.com
 10. Cannabis and Cannabinoids for Chronic Pain - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 11. Cannabis and Pain: A Clinical Review - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 12. Cannabidiol (CBD) https://www.who.int
 13. A Balanced Approach for Cannabidiol Use in Chronic Pain https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 14. Medical cannabis for the reduction of opioid dosage in the treatment of non-cancer chronic pain: a systematic review - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

Ben je 18 Jaar of ouder?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.